Zásady ochrany osobních údajů

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ALL DONE s.r.o., IČ: 277 82 000, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 209807 a společnosti patřící do sítě CENTURY 21 v případě poskytnutí zprostředkovatelských realitních služeb (jejich seznam naleznete na www.century21.cz v rubrice „Seznam kanceláří“) (dále jen „Správce“) jakožto správce osobních údajů v souladu s příslušným prováděcím českým zákonem o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) shromažďuje, uchovává a využívá (jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování realitních služeb a souvisejícího poradenství včetně pořádání odborných seminářů a vzdělávacích akcí.

Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů. Zpracování se týká všech osobních údajů, které Správci jakoukoli formou sdělíte (dále také jen „Údaje“). 

Poskytnutí konkrétní služby či uzavření jakéhokoli smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem, tj. některým členem ze sítě realitních kanceláří CENTURY21, není v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení podmíněno udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání webových stránek www.century21.cz

 1. zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo chatbotu, 
 2. zpracování osobních údajů během trvání smluvního vztahu, 
 3. zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce, 
 4. plnění právních povinností Správce, 
 5. marketingové účely a zasílání obchodních sdělení.

 

 1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

 1. Identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, rodinný stav): pro účely plnění smlouvy, plnění právních povinností, marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, ochrana oprávněného zájmu správců, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů a chatbotu;
 2. Kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, sídlo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo): pro účely plnění smlouvy, plnění právních povinností, marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, ochrana oprávněného zájmu správců, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů a chatbotu;
 3. Údaje o Vašem chování na webové stránce (Automaticky zpracováváme soubory cookies, údaje o zobrazených nabídkách, o pohybu na našich webových stránkách, údaje o elektronickém zařízení, které používáte jako např. IP adresa, poloha, identifikace zařízení, rozlišení obrazovky, operační systém, použitý prohlížeč a jeho verze, pohlaví, věk, nákupní chování, a to vše při použití jakéhokoliv elektronického zařízení. Všechny tyto údaje jsou ukládány v anonymizované formě.) pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, ochrana oprávněného zájmu správců, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů a chatbotu;
 4. Automatický e-mailing: pro marketingové a statistické účely můžeme vyhodnocovat, zda jste otevřeli email a provedli interakci.
 5. Údaje zpracované při využití call centra (především identifikační a kontaktní údaje) pro účely plnění smlouvy, plnění právních povinností, marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, ochrana oprávněného zájmu správců, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů a chatbotu;
 6. Jakékoliv další Údaje: plnění smlouvy, plnění právních povinností, marketingové účely, zasílání obchodních sdělení a newsletterů.

 

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány pro tyto účely:

 1. plnění smlouvy včetně její sjednání;
 2. vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů a chatbotu (zejména v případě Vašeho zájmu o spolupráci se Správcem);
 3. plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 4. ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce, například identifikace osob v prostorách recepce Správce, případně zpracovatelů níže uvedených, identifikace osob ve smyslu zákona č 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);
 5. marketingové účely v případě uděleného souhlasu (nabízení obchodu a služeb, poskytování cílených nabídek a služeb poskytovaných členy skupiny CENTURY 21 a jejich zkvalitnění, marketingové zpracování, analýzy) včetně zasílání obchodních sdělení (zasílání obchodních sdělení či newsletterů, nabízení služeb prostřednictvím e-mailu). Tato marketingová činnost zahrnuje e-mail marketing, telemarketing a online retargeting (zpětné oslovování návštěvníků webu pomocí online reklamy);
 6. poskytování služeb prostřednictvím call centra, které Vás může kontaktovat za účelem nabídky našich služeb či služeb našich partnerů, kteří jsou uvedeni v čl. V Zpracovatelé a příjemci osobních údajů;
 7. klientské hodnocení služeb, o které můžete být požádání, aniž by tato žádost vyloučila možnost hodnocení služeb z vlastní iniciativy.

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
 1. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte Správci souhlas se zpracováním Údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a máte právo jej kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. 

Odvolat souhlas můžete kdykoli vyplněním formuláře na této stránce  nebo zasláním e-mailu na adresu Správce centrala@century21.cz nebo dopisu na kontaktní adresu Správce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi Vámi a Správcem. 

V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy s Vámi uzavřené.

 1. Zákonnost zpracování

Zpracování Údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 Nařízení zákonné (a není třeba udělení Vašeho souhlasu s takovým zpracováním) v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje Správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy včetně jejího sjednání nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy na Vaši žádost, je-li zpracování nezbytné pro plnění právních povinností Správce nebo jsou-li údaje Správcem zpracovávány pro účely oprávněných zájmu Správce. 

 1. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Vaše Údaje zpracovává Správce, Údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 • Realman s.r.o., IČ: 262 27 461, se sídlem Družstevní 421/1, 67904 Adamov
 • Legal Systems s.r.o., IČ 0447152, se sídlem Dvořákova 44/14, Brno-město, 602 00 Brno
 • Digital factory s.r.o., IČ 06988377, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
 1. Udělíte-li k tomu souhlas, budou osobní údaje předány zejm. společnostem uvedeným níže a třetím osobám propojeným (přímo nebo nepřímo, majetkově či jinak) nebo spolupracujícím s těmito společnostmi: 

 

 1. Společnosti zajišťující finanční služby:
 • 4fin Holding, a. s., IČ 107 17 412, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • 4fin Better together a.s. IČ 060 18 521, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • 4fin Finance, a. s., IČ 096 17 388, se sídlem se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • Broker Trust, a.s., IČ 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, 

 

 1. Společnosti zajišťující realitní služby, výkupové projekty a development: 
 • HS Property Management, a.s. IČ 09332316, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • RE JVCo a.s., IČ 098 84 688, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • RE JVCo Development a. s., IČ 109 62 590, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • Marginatus a. s., IČ 093 40 581, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • 4fin Real Estate, a. s., IČ 097 56 647, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • Property MD I a. s., IČ 109 53 370, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • Property MD II a. s., IČ 109 53 361, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • Property MD III. a. s., IČ 141 01 599, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • 4 fin Reality Better together, a. s., IČ 065 42 107, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • HSPM I a. s., IČ 170 70 783, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • HSPM II a. s., IČ 170 70 791, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • All Done 21, s. r. o., IČ 033 63 813, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • ALL DONE s. r. o., IČ 277 82 000, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 
 • Agent 21 Academy, s. r. o., IČ 035 38 478, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Nusle, Praha 4, 

 

 1. Společnosti zajišťující energetické služby 
 • MND Energie a.s. IČ 29137624, se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, 
 • Optimal-Energy.cz, a.s., IČ 29235642, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

 

 1. Společnost zajišťující telekomunikační služby:
 • CETIN a.s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19 Praha 9, Vysočany 190 00

Pro zpracování Vašich osobních údajů můžeme využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation, e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp) nebo společnosti Citrix Systems, Inc.

Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických a všechny dodržují standardní smluvní doložky, které jsou schválené Evropskou komisí. Tyto standardní smluvní doložky zaručují adekvátní ochranu při přenosu dat mimo Evropský hospodářský prostor.  

 

Pro více informací můžete konzultovat tyto odkazy: 

 

Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich výše uvedených osobních údajů. 

Zpracování Údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Správce zavedl všechna možná technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů, a to k přihlédnutí k aktuálním technologickým možnostem. Společnou správu a zpracování osobních údajů v rámci skupiny CENTURY21 upravují smlouvy mezi Správcem, jednotlivými členy skupiny CENTURY21 a výše uvedenými partnery. 

Centrála CENTURY 21 má pravomoc spravovat databáze v rámci systému RealMan a společností Google LLC, The Rocket Science Group, LLC a Citrix Systems, Inc. Vzhledem k tomu, že každá realitní kancelář, která patří do sítě CENTURY 21 je nezávisle vlastněna a řízena, centrála CENTURY 21 nemá přístup do jiných databází, které spravují jednotlivé kanceláře, a za které jsou ony sami zodpovědné. Proto v případě zpracovávání Vašich osobních údajů jakoukoliv z kanceláří CENTURY 21, se při výkonu Vašich práv obraťte, prosím, na konkrétní pobočku, která je Správcem těchto dat.  

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu s jejich zpracováním nebo do odvolání souhlasu či, v případě, že se stanete naším klientem, po dobu využívání produktů a služeb Správce (po dobu trvání smluvního vztahu) a následujících 10 let od zániku smluvního vztahu. 

Při využití call centra se nebudou nahrávat ani uchovávat telefonické záznamy hovorů, pokud na to nejste výslovně upozorněni. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, a to vyjma výše uvedených společností v čl. V, jako Google LLC, Microsoft Corporation, The Rocket Science Group, LLC (známá též jako MailChimp) a Citrix Systems, Inc., které se nacházejí ve Spojených státech amerických (více informací naleznete v čl. V Zpracovatelé a příjemci osobních údajů). 

Údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. 

 1.  INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě omezení zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a právo obrátit se s podnětem či stížnost na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům (poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů dle čl. 15, odst. 3 Nařízení).

Máte právo získat informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům a následujícím informacím získat přístup: 

 • Účely zpracování
 • Kategorie dotčených osobních údajů
 • Příjemci osobních údajů 
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby 
 • Práva subjektu údajů 
 • Zdroj osobních údajů
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: máte právo požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů, a to bez zbytečného odkladu.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Správce Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže, pokud: 
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 
  • subjekt odvolá souhlas a zpracování je protiprávní, 
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo 
  • odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

Výmaz se neuskuteční v případě, že zpracování je nezbytné: 

 • pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • další jiné důvody stanovené zákonem

Právo na omezení zpracování osobních údajů: 

V případě, že požádáte o omezení zpracování, Správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Zpracování se omezí v následujících případech: 

 • v případě popření přesnosti údajů 
 • v případě protiprávního zpracovaní a subjekt nevyžaduje výmaz
 • údaje již nejsou pro Správce potřebné, ale subjekt je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • v případě vznesení námitky a následného sporu mezi stranami a jejich oprávněnými důvody

Právo na přenositelnost údajů: 

 • V případě, že chcete, aby Správce osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a povinnosti jiných osob, Správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: 

 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmu Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, na základě Vaší námitky ukončí zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu.
  Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli bezplatně vznést námitky proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s daným přímým marketingem, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování. Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu:

 • Při pochybnostech o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, oficiální webové stránky: www.uoou.cz.

 

 1. UPLATNĚNÍ PRÁV

V případě, že se rozhodnete vykonat jakékoliv své právo, které je specifikováno v předchozím bodě, či v případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat pomocí vyplnění formuláře, který se nachází na této stránce

Případně se na Správce můžete obrátit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu centrala@century21.cz, telefonního čísla +420 272 651 480 nebo zasláním dopisu se na adresu sídla Správce.

Po přijetí Vaší žádosti zpracujeme Váš podnět co nejdříve a bez zbytečného odkladu, nejdéle však v zákonné lhůtě, a to je do jednoho měsíce. Tato lhůta se může v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce ode dne obdržení Vaší žádosti, a to spolu s důvody pro tento odklad. 

Jestliže podáte žádost elektronickou formou, poskytneme Vám informace také elektronickou formou (pokud nepožádáte o jiný způsob). 

Veškeré informace a úkony se činí bezplatně. To neplatí v případě, kdy žádost bude zjevně neodůvodněná nebo nepřiměřená a z těchto důvodů můžeme Vaši žádost zamítnout nebo Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení. 

Jestliže budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti. 

Vaše žádost může být vyřízena kladně nebo může být zamítnuta na základě zákonných ustanovení. V případě zamítnutí můžete podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz,oficiální webové stránky: www.uoou.cz) nebo žádat o soudní ochranu.

 

 1. KONTAKTY

Sídlo Správce: 
CENTURY 21 Czech Republic – ALL DONE s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/10 
140 00 Praha 4 Nusle  
centrala@century21.cz
+420 272 651 480
Kontaktní údaje našich realitních kanceláří naleznete zde.

 

 Cookies